[1]
Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, Phạm, L. and Nguyễn Quang Địch 2023. A new approach to establishing a dynamic and control model for Slotless Self-Bearing Motor. Measurement, Control, and Automation. 4, 1 (Apr. 2023), 49-55.