[1]
Bui Duc Hung and Dang, Q.-V. 2022. Phát triển công thức từ thế véc tơ bằng kỹ thuật liên kết một chiều các bài toán con - Ứng dụng cho bài toán từ động với cấu trúc vỏ mỏng. Measurement, Control, and Automation. 2, 2 (Mar. 2022), 7-10.