(1)
Võ Đức Nhân; Nguyễn Xuân Biên; Vũ Văn Học; Phạm, L.; Nguyễn Quang Địch. A New Approach to Establishing a Dynamic and Control Model for Slotless Self-Bearing Motor. MCA 2023, 4, 49-55.