(1)
Bui Duc Hung; Dang, Q.-V. Phát triển công thức từ Thế véc Tơ bằng kỹ thuật Liên kết một chiều các bài toán Con - Ứng dụng Cho bài toán từ động với cấu Trúc vỏ mỏng. MCA 2022, 2, 7-10.