(1)
Anh Tuấn, Đặng; Nguyễn Việt Hưng; Nguyễn Hồng Vũ; Lâm Hồng Thạch; Dương Đức Anh. Design and Development of Ultra-Wideband Antennas for Wireless Transceivers in Industrial Environments. MCA 2022, 3, 17-22.