(1)
Mai Đình Hoàng; Phạm Duy Thi; Nguyễn Danh Huy; Nguyễn Tùng Lâm; Nguyen Thi, V. A. Control of 2-DOF Robot Manipulator Using T-S Fuzzy Approach. MCA 2022, 3, 65-72.