Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, Phạm, L., & Nguyễn Quang Địch. (2023). A new approach to establishing a dynamic and control model for Slotless Self-Bearing Motor. Measurement, Control, and Automation, 4(1), 49-55. Retrieved from https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/164