Dương Anh, T., Pham, T. L., Pham, A. D., Le, X. K., Vu, H. P., Giap, V. N., & Nguyễn Văn Liễn. (2023). The Bộ điều khiển kháng nhiễu dựa trên chế độ trượt và khâu quan sát trạng thái cho bộ biến đổi ba pha ba mức hình T trong chế độ chỉnh lưu tích cực. Measurement, Control, and Automation, 4(2), 55-62. Retrieved from https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/175