Bui Duc Hung, & Dang, Q.-V. (2022). Phát triển công thức từ thế véc tơ bằng kỹ thuật liên kết một chiều các bài toán con - Ứng dụng cho bài toán từ động với cấu trúc vỏ mỏng. Measurement, Control, and Automation, 2(2), 7-10. Retrieved from https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69