VÕ ĐỨC NHÂN; NGUYỄN XUÂN BIÊN; VŨ VĂN HỌC; PHẠM, L.; NGUYỄN QUANG ĐỊCH. A new approach to establishing a dynamic and control model for Slotless Self-Bearing Motor. Measurement, Control, and Automation, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 49-55, 2023. Disponível em: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/164. Acesso em: 4 mar. 2024.