LÊ NGỌC HỘI; PHẠM HỮU LUÂN; NGUYỄN QUANG ĐỊCH; LAM, N. T. Mô Hình Hóa Ổ Từ Dọc Trục Hình C Cấu Tạo Nguyên Khối. Measurement, Control, and Automation, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 17-23, 2022. Disponível em: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/61. Acesso em: 21 may. 2024.