BUI DUC HUNG; DANG, Q.-V. Phát triển công thức từ thế véc tơ bằng kỹ thuật liên kết một chiều các bài toán con - Ứng dụng cho bài toán từ động với cấu trúc vỏ mỏng. Measurement, Control, and Automation, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 7-10, 2022. Disponível em: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69. Acesso em: 21 may. 2024.