Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, Lý Phạm, and Nguyễn Quang Địch. 2023. “A New Approach to Establishing a Dynamic and Control Model for Slotless Self-Bearing Motor”. Measurement, Control, and Automation 4 (1):49-55. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/164.