Bui Duc Hung, and Quoc-Vuong Dang. 2022. “Phát triển công thức từ Thế véc Tơ bằng kỹ thuật Liên kết một chiều các bài toán Con - Ứng dụng Cho bài toán từ động với cấu Trúc vỏ mỏng”. Measurement, Control, and Automation 2 (2):7-10. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69.