Dương Anh, T., Pham, T. L., Pham, A. D., Le, X. K., Vu, H. P., Giap, V. N. and Nguyễn Văn Liễn (2023) “The Bộ điều khiển kháng nhiễu dựa trên chế độ trượt và khâu quan sát trạng thái cho bộ biến đổi ba pha ba mức hình T trong chế độ chỉnh lưu tích cực”, Measurement, Control, and Automation, 4(2), pp. 55-62. Available at: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/175 (Accessed: 18July2024).