Bui Duc Hung and Dang, Q.-V. (2022) “Phát triển công thức từ thế véc tơ bằng kỹ thuật liên kết một chiều các bài toán con - Ứng dụng cho bài toán từ động với cấu trúc vỏ mỏng”, Measurement, Control, and Automation, 2(2), pp. 7-10. Available at: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69 (Accessed: 21May2024).