[1]
Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, L. Phạm, and Nguyễn Quang Địch, “A new approach to establishing a dynamic and control model for Slotless Self-Bearing Motor”, MCA, vol. 4, no. 1, pp. 49-55, Apr. 2023.