[1]
Bui Duc Hung and Q.-V. Dang, “Phát triển công thức từ thế véc tơ bằng kỹ thuật liên kết một chiều các bài toán con - Ứng dụng cho bài toán từ động với cấu trúc vỏ mỏng”, MCA, vol. 2, no. 2, pp. 7-10, Mar. 2022.