[1]
Mai Đình Hoàng, Phạm Duy Thi, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm, and V. A. Nguyen Thi, “Control of 2-DOF Robot Manipulator Using T-S Fuzzy Approach”, MCA, vol. 3, no. 1, pp. 65-72, Jun. 2022.