Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, L. Phạm, and Nguyễn Quang Địch. “A New Approach to Establishing a Dynamic and Control Model for Slotless Self-Bearing Motor”. Measurement, Control, and Automation, vol. 4, no. 1, Apr. 2023, pp. 49-55, https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/164.