Bui Duc Hung, and Q.-V. Dang. “Phát triển công thức từ Thế véc Tơ bằng kỹ thuật Liên kết một chiều các bài toán Con - Ứng dụng Cho bài toán từ động với cấu Trúc vỏ mỏng”. Measurement, Control, and Automation, vol. 2, no. 2, Mar. 2022, pp. 7-10, https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69.