Nguyễn, Bình Nam, Văn Tấn Nguyễn, Đình Minh Đức Trương, Văn Hiếu Nguyễn, Lê Vi Thảo Trương, and Quốc Trung Trần. “Strategy for Enhancing Photovoltaic Power Plant System Inertia through De-Loading Control”. Measurement, Control, and Automation 3, no. 3 (February 10, 2023): 3-8. Accessed September 22, 2023. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/113.