Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, Lý Phạm, and Nguyễn Quang Địch. “A New Approach to Establishing a Dynamic and Control Model for Slotless Self-Bearing Motor”. Measurement, Control, and Automation 4, no. 1 (April 27, 2023): 49-55. Accessed March 4, 2024. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/164.