Bui Duc Hung, and Quoc-Vuong Dang. “Phát triển công thức từ Thế véc Tơ bằng kỹ thuật Liên kết một chiều các bài toán Con - Ứng dụng Cho bài toán từ động với cấu Trúc vỏ mỏng”. Measurement, Control, and Automation 2, no. 2 (March 16, 2022): 7-10. Accessed May 21, 2024. https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69.