1.
Võ Đức Nhân, Nguyễn Xuân Biên, Vũ Văn Học, Phạm L, Nguyễn Quang Địch. A new approach to establishing a dynamic and control model for Slotless Self-Bearing Motor. MCA [Internet]. 2023Apr.27 [cited 2024Mar.4];4(1):49-55. Available from: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/164