1.
Bui Duc Hung, Dang Q-V. Phát triển công thức từ thế véc tơ bằng kỹ thuật liên kết một chiều các bài toán con - Ứng dụng cho bài toán từ động với cấu trúc vỏ mỏng. MCA [Internet]. 2022Mar.16 [cited 2024May21];2(2):7-10. Available from: https://mca-journal.org/index.php/mca/article/view/69